Home

Petitie Lange WeerenVisie

Sinds medio 2020 ligt er al een totaal visie voor de Lange Weeren, gemaakt door BPD (Bouwfonds Ontwikkeling B.V.). Deze houdt rekening met de onderliggende eisen van de provincie en met de benodigde (gefaseerde) woningbouw voor Volendam.

Huidige stand: er is in een hele korte periode, naar aanleiding van weerstand in de Raad van maart 2021 een totaalvisie gemaakt voor De Lange Weeren op basis van het plan Scholtens. Nog meer woningen op een klein deel in plaats van minder woningen op een groot deel?

Waarom: De Raadsvergadering van 20 mei 2021.

Voorstel voor 20 mei: vol bouwen op 1 klein stukje!

+ toelichting
Gebaseerd op de visie van Scholtens wordt het een wijk die heel dicht op elkaar is gebouwd. Vanuit de media wordt de link gelegd met de woningdichtheid van Broeckgouw. Ook Wethouder Wim Rijkenberg geeft dit steeds aan.

Maar deze vergelijking klopt totaal niet. Dat legt de stedenbouwkundige van de Broeckgouw hieronder uit: De Broeckgouw heeft een totaal oppervlak van 70 ha waarin ca 1200 woningen zijn gerealiseerd. Dit zijn dan slechts 17 woningen per hectare. Ook de stedenbouwkundige opzet is heel anders met veel meer groen in de wijk, waardoor deze wijk een veel ruimere en groenere uitstraling heeft dan hetgeen nu in De Lange Weeren wordt gesuggereerd.
Daarnaast sluiten de randen van de Broeckgouw veel beter aan op de omgeving en het hoeveel oppervlakte water is veel meer dan nu wordt voorgesteld in de uitleg van de gemeente.
Oftewel er worden appels met peren vergeleken.

Waarom geen integrale benadering?

Er is een mogelijkheid om de gehele locatie een volwaardige visie op te stellen. Maar de gemeente is niet bereid om met de andere partij te praten om tot een volwaardige visie te komen. Ondanks dat dit een van de voorwaarden is vanuit de intentieovereenkomst tussen Scholtens en Gemeente wordt dit door het huidige college totaal genegeerd.

BPD heeft zich in 2018 reeds gemeld, maar de gemeente is bang dat een totaal visie niet door de provincie wordt gesteund. Dit terwijl bij deze visie juist rekening is gehouden met de eisen van de provincie, erg belangrijk om geen ongewenste vertraging te krijgen.

Overigens wenst de gemeente ook niet te praten met de buurtbewoners en leden van o.a. Stichting Gezond Leefklimaat.

Wij ervaren dat de gemeente maar 1 doel heeft, en dat is zo snel mogelijk het plan van Scholtens er doorheen drukken. Wat zit hierachter?

Is dit terecht?

Het huidige visie voorstel van de gemeente is het plan van Scholtens met een doorkijkje van wat verder nog mogelijk zou kunnen zijn. Dat is geen visie, dat is gewoon plan Scholtens, en vanwege de weerstand vanuit de raadsleden, is deze maar snel opgezet om de raad mee te krijgen/tevreden te houden?

Gaat de provincie dit zien als volwaardig alternatief?

Waarschijnlijk komt hier heel veel discussie over met de provincie en adviesorganen. De provincie heeft aangegeven open te staan voor alternatief volwaardig plan. Dit is geen alternatief volwaardig plan waaruit de meerwaarde blijkt van de omliggende gronden. Een volwaardig plan gaat uit van een aansluiting op de omgeving, zowel bewoners, verkeer als naastliggende eigenaren.

Kan het anders?

Door Kuiper Compagnons, het stedenbouwkundig buro van Broeckgouw, is ook een visie opgesteld voor de gehele Lange Weeren. Ja het kan dus anders!

Heeft dit invloed op de start van de bouw en de uitvoering, kortom de planning. Nee, dat hoeft helemaal niet. Een goede visie is dé basis om tot realisatie over te kunnen gaan, in een tempo wat gewenst is. Mede doordat er veel minder weerstand zal zijn vanuit de buurt en de provincie.

Tempo uitvoering

Natuurlijk dient er gebouwd te worden naar de behoefte van de gemeente. Dat betekent echter dat je een volwaardige visie moet maken. Want in een visie maak je inzichtelijk wat het voor de komende jaren (tot 2040?) zou kunnen betekenen. Op basis van die visie kan er ook bepaald worden welke voorzieningen wenselijk en nodig zijn ten behoeve van het plan. Te denken valt aan scholen, sportvoorzieningen en buurtwinkels.

Onduidelijkheden bij het visievoorstel van de gemeente

– Uitgangspunt is altijd geweest 740 – 1140 woningen op de gehele Lange Weeren. Waarom worden er nog meer woningen op het stuk van Scholtens gerealiseerd? Wat zit hierachter?

– Dat de woningen duurder worden als er minder dicht bebouwd wordt. Hoezo? De gemeente dient zelf meer regie te nemen in het bepalen van het programma bij het opstellen van de uitgangspunten bij de Anterieure Overeenkomst en het opstellen van het Bestemmingsplan. Dan heeft de ontwikkelaar maar te volgen en uiteindelijk bepaalt de markt de prijs van de overige woningen. Of dit er nou meer of minder zijn.

– Er wordt gesteld dat er vertraging komt als dit uitgesteld wordt? Hoezo?

Ten eerste: Er kan pas worden begonnen met de bouw als de ontsluitingsweg klaar is en dat duurt nog 3 jaar.
Ten tweede: Het is nog maar de vraag wat de provincie van dit plan vindt.
Ten derde: de omwonenden en belanghebbenden gaan zeker tegen dit plan in verweer tot aan de raad van state.

+ toelichting
De gemeente geeft aan dat er een risico is dat Scholtens aansprakelijkheid bij de gemeente neerlegt? Waarom?
Als er een meerderheid is binnen de gemeenteraad, mede op basis van wat de inwoners willen, die het anders willen, dan dient het college dit aan te passen!

De gemeenteraad is de baas, en dient het college te toetsen of ze wel conform beleid de zaken uitvoeren. Er is verder nog geen contract afgesloten anders dan de intentieovereenkomst en op basis daarvan kan er geen schadeclaim bij de gemeente worden ingediend.

Is het college bang voor Scholtens? Daar lijkt het wel op. Begonnen met een paar honderd woningen, inmiddels ruim 940 woningen, en met het dreigen dat als de gemeenteraad niet akkoord gaat, dan komen er waarschijnlijk helemaal geen woningen.

Maar zijn er dan geen andere risico’s? Zeker wel.
Door de visie zo door te voeren, kun je aan je klompen aanvoelen dat dit geen zorgvuldig ruimtelijk proces is. De benodigde procedures om tot ontwikkeling te komen, zal gezien de tegenstand op dit traject leiden tot Raad van State procedures. Dit zal tot maximale vertraging leiden of mogelijk zelfs mogelijk tot afstel.

Na bijna 6 jaar coalitie zijn er binnenkort weer verkiezingen. Met zoveel tegenstand, met zo weinig inspraak, het grootste plan van Volendam, er zo doorheen drukken?
Voor de verkiezingen een belangrijk plan snel en overhaast wordt doorgedrukt dat pas na de ontsluitingsweg kan worden gemaakt , bij nieuwe verkiezingen is het vrijwel zeker dat dit plan er niet doorkomt.
Je merkt dat gemeenteraadsleden van de coalitie het voorstel steunen ondanks dat ze twijfelen. Is er angst om toch voor het goede voorstel te gaan, maar hierop aangekeken te worden?

Participatie

Visies van de verschillende politieke partijen is dat participatie van cruciaal belang is. Dat is ook opgenomen in het coalitieakkoord 2016-2022. Samen is belangrijk. Bij bijvoorbeeld planvorming en beleid – of het nu gaat om ruimtelijke plannen, sociaal beleid of werkzaamheden in de openbare ruimte – worden belangenverenigingen en doelgroepen actief betrokken, voordat plannen worden uitgewerkt.

Omwonenden zijn door Scholtens geïnformeerd over de beoogde planvorming en BPD is niet betrokken bij de planvorming van De Lange Weeren.

Hoezo participatie?
De bewoners van De Blokgouw worden getrakteerd op een ‘vrije’ zone van gevel tot gevel 17 meter tot max 40 meter. In de praktijk is dat gewoon de scheiding van de achtertuin met een sloot. Waar is de toegezegde groene openbare strook? Hoezo wonen in het groen?

Voorkeur politieke partijen

De politiek partijen lijken wat angstig te zijn geworden. Blijkbaar is bij de gemeente gemeld dat er minimaal 940 woningen moeten worden gebouwd, of anders gaat er niet gebouwd worden op de gronden van Scholtens. Deze dreiging tot niet bouwen dringt diep door in de politieke partijen.

Maar waarom? Waarom zou een partij die al 20 jaar gronden in bezit heeft, opeens niet willen bouwen?
En dan, met een goede ruimtelijke visie, is er altijd nog mogelijkheid om het gemeentelijk instrument WVG (wet voorkeursrecht gemeente) in te zetten. Iets wat veel gemeenten de laatste tijd juist hanteren om te zorgen dat er realistische plannen uitgevoerd worden.

De gemeenteraadsleden hebben in maart jongsleden een besluit moeten nemen op onjuiste voorlichting van wethouder Schutt waar hij in de raadsvergadering excuses voor heeft gemaakt. Lijst Kras heeft in de Nivo gepleit voor een integraal plan waarbij de controle van bouwsnelheid bij de gemeente ligt. Maak hierover afspraken met de ontwikkelaar(s)! Met het aftreden van wethouder Koning en raadslid Schokker lijkt Lijst Kras toch voor het voorstel van de gemeente te gaan, dus geen integrale benadering. De nieuwe wethouder van Lijst, Wim Rijkenberg, heeft het plan met verve gepresenteerd. Een plan wat ze juist niet wilden, of om in de woorden van Loek Kras “ik zou hier voor geen goud willen wonen”. Volgens andere raadsleden weten ze er geen 740 woningen op een verantwoorde manier op dit kleine stukje passen, maar gaan ze wel instemmen met 940 woningen minimaal. Waarom?

Wist u trouwens dat de afgetreden wethouder Albert Koning is afgetreden omdat deze onjuist en soms niet is voorgelicht door zijn collega wethouders en dat hij zich niet het niet verantwoord vond om 740 woningen op zo’n klein deel te ontwikkelen, maar vóór een integrale visie was? Dat Zeevangs Belang eigenlijk misschien wel het belang van integrale visie ziet, maar dat ze bang zijn dat ze helemaal niet tot bouwen komen als ze niet met plan Scholtens instemmen? Waarom, omdat er wordt gezegd dat de provincie dit niet wil?

Oplossing

Gemeente:

– Ga met beide grondeigenaren van het plangebied aan tafel, met omwonenden en met andere belanghebbenden.

– Geef aan de provincie aan dat het nodig is om dit te doen om tot kwaliteit en zorgvuldige oplossing te komen voor plangebied De Lange Weeren.

– Stem met de provincie af dat een paar maanden benodigd is om tot een totaalvisie te komen, met benodigd participatietraject, met afstemming van gewenste voorzieningen en kom dan met een ‘offer you can’t refuse’.

Waarom heeft het huidige college dit niet zelf bedacht? Of spelen er andere belangen.